PostHeaderIcon Гордіїв вузол правил «Інкотермс-2010»

26 травня ц.р. у Києві в прес-центрі «ЛігаБізнесІнформ» відбулася прес-кон­ференція, присвячена введенню в дію в Україні нових правил «Інкотермс-2010»

law_week_logoЯк відомо, правила Міжнародної торгової палати (ІСС) Incoterms® 2010 є найважливішим інструментом, який біз­нес використовує у сфері міжнародної та внутрішньої тор­гівлі в усьому світі. Ці правила визначають основні обов'яз­ки сторін договору купівлі-продажу, розподіл витрат, поря­док переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також інші умови, застосування яких дозволяє спростити й уні­фікувати торговельні операції. За кордоном правила Incoterms®  2010 як документ, що має рекомендаційний ха­рактер, набули чинності 1 січня 2011 р.

З огляду на особливості законодавства України введення на її території правил «Інкотермс» у редакції 2010 р. мало свою специфіку. Так, віце-президент УНК МТП з питань зовнішньоекономічної діяльності Сергій Свистіль під час прес-конференції повідомив, що 19 травня ц.р. відбулася подія, важлива для всього бізнесу в Україні: Президент підписав Указ, який визнав такими, що втратили чинність, Укази Президента від 04.10.1994 р. № 567 та від 01.07.1995 р. № 505, забезпечивши у такій спосіб введення в Україні пра­вил «Інкотермс» у редакції 2010 р. 26 травня ц.р. Указ був опублікований у газеті «Урядовий кур'єр».

 

До цього історичного моменту правила «Інкотермс» від­крито публікували в українській офіційній пресі, порушую­чи тим самим авторські права МТП на даний продукт. Біль­ше того, українському бізнесу пропонувалося застосовувати ці правила у зовнішньоекономічній діяльності. Однак пра­вила «Інкотермс» є винятково комерційним продуктом, права на який належать МТП. Ці правила поширюються в усьому світі через офіційні канали останньої, тобто через національні комітети МТП.

Як підкреслив віце-президент УНК МТП з питань зов­нішньоекономічної діяльності, Україна була єдиною краї­ною світу, яка відкрито публікувала й тиражувала зазначені правила. Внаслідок цього вона унеможливила подальше от­римання та поширення на своїй території нових офіційних документів МТП і ускладнила відносини із цією авторитет­ною міжнародною організацією.

Виходячи із ситуації, що склалася, Україні було необхідно докорінно змінити ставлення до багаторічних принципів роботи МТП та її вимог. Негативну тенденцію, яка наміти­лася у відносинах із цією авторитетною міжнародною ін­ституцією, потрібно було виправити та спрямувати у ле­гальне русло. Саме тому з вересня минулого року почалася довга й копітка робота з підготовки пропозицій та внесен­ня змін до законодавства України з метою приведення його у відповідність до міжнародної практики. До цієї роботи долучилися державні органи (Міністерство економічного розвитку й торгівлі, Державна митна служба), зацікавлені громадські організації та асоціації, представники бізнесу.

liga_photoЗрештою вдалося досягти принаймні двох позитивних результатів. По-перше, у лютому 2011 р. Асоціація експор­терів і імпортерів «ЗЕД», що діє в інтересах УНК МТП, на підставі офіційної угоди з МТП надрукувала офіційне ви­дання «Інкотермс-2010. Правила ІСС з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі». По-друге, було ініційоване питання про підписання відповідно­го Указу Президента. Таким чином, з 26 травня ц.р. - з мо­менту опублікування Указу Президента № 589/2011 - прави­ла «Інкотермс-2010» підлягають використанню суб'єктами господарської діяльності України у передбаченому законо­давством порядку при здійсненні як міжнародної, так і внутрішньої торгівлі. Звичайно ж, міжнародне співтовари­ство не могло залишити поза увагою такі цивілізовані кроки з боку України. З-за кордону почали надходити позитив­ні відгуки щодо впровадження в державі легальної практи­ки видання, поширення, продажу, копіювання та застосу­вання останньої редакції правил «Інкотермс».

Однак останньою крапкою цій тривалій епопеї стане прийняття змін і доповнень до національного законодав­ства, яке регулює ці відносини, що, власне, і пропонує пре­зидентський Указ від 19.05.2011 р. № 589/2011.

За словами заступника директора департаменту держав­ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - на­чальника відділу забезпечення нетарифного регулювання Міністерства економічного розвитку й торгівлі Ігоря Греся, необхідно внести зміни до деяких законодавчих актів Ук­раїни, які так чи інакше пов'язані із застосуванням правил «Інкотермс» в Україні. Серед них він відзначив Митний ко­декс України, Господарський кодекс України, закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про застосування спе­ціальних заходів щодо імпорту в Україну», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпор­ту», «Про транспортно-експедиторську діяльність» і «Про державну підтримку сільського господарства України».

Микола ЛАРІН

керівник проекту «Інкотермс-2010»
Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД»
Газета «Правовий тиждень» № 22-23 (252-253) від 7 червня 2011 року
 
Этот сайт использует cookies. Если Вы продолжаете использовать этот сайт, Вы даете согласие на использование нами файлов cookies и соглашаетесь с политикой конфиденциальности этого сайта.Подробно